Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

30.06.2010

 

Flåtten brer seg nordover og inn i landet

Flått på hjort

Skogflått på hjort 
Foto: Anne-Mette Kirkemo 
Veterinærinstituttet

Det er mange som har rapportert om funn av flått både langt nord og langt opp i fjellområdene, men hittil har vi manglet vitenskapelig dokumentasjon på at flåtten virkelig har fått større utbredelse i Norge.

I en ny artikkel legger et team av forskere fra Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen og Folkehelseinstituttet fram data som tyder på at flåtten finnes så langt nord som til Lofoten og i de fleste kommuner i Sør-Norge, også de som ligger langt inni landet. Dette betyr at det også kan være risiko for sykdom både for mennsker og dyr på nye steder.

Det har ikke vært gjort noen vitenskapelige kartlegginger av flått i Norge etter 1983. Men gjennom denne studien ser vi at nordgrensen for flåtten siden den gang har har flyttet seg 400 kilometer og til mange innlandskommuner.

Ved å sette flere ulike datakilder sammen i én analyse er det laget et kart som viser den sannsynlige utbredelsen av flåtten i Norge. Forskerene har brukt data om tilfeller av sykdommen Lyme Borreliose på mennesker, sykdommen Babesiose på storfe, observasjoner av flått registrert på Aftenpostens nettsider, et spørreskjema sendt til alle landets veterinærer og observasjoner av flått på hjortedyr registrert av jegere på www.flattogflue.no.

Data fra disse kildene ble sammenholdt og det er brukt en analysemetode som gir oss et slags gjennomsnitt av kildene sett under ett. Kildene viste en stor grad av overenstemmelse seg imellom.

Avis-nettside ble vitenskap
Aftenpostens nettside for flåttregistrering ble også brukt som en kilde selv om den i seg selv kan ha mange feilkilder, men tanken var at denne form for registrering kunne ha verdi ved å sammenholde denne sidens registreringer med våre ”vitenskapelige” kilder.

Mange årsaker
Studien har ikke sett på årsakene til den økte utbredelsen. Der er mange mulige medvirkende faktorer som kan forklare denne endringen over tid; slik som klimaforandring med økt gjennomsnittstemperatur og økt nedbør, gjengroing av kulturlandskap, økt antall hjortevilt etc.

Les artikkelen i nettidsskriftet Parasites & Vectors

Les mer om flåttbårne sykdommer.

Kontaktperson Veterinærinstituttet
Solveig Jore
Bjørnar Ytrehus